W związku z realizacją projektu „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020,

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich

Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

zapraszamy do składania ofert na realizację projektu.

Zapytanie Ofertowe dostępne jest tutaj

Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1 dostępne jest tutaj

Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 2 dostępne jest tutaj

Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 3 dostępne jest tutaj

Porozumienie o zachowaniu poufności – Załącznik nr 4 dostępne jest tutaj

Projekt umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5 dostępne jest tutaj

weksel – dostępne jest tutaj

deklaracja wekslowa –dostępne jest tutaj

zwrot weksla –dostępne jest tutaj

Informacja o wyniku postępowania ofertowego i wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając w imieniu Globedata sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konopnickiej 25/3, 87-100 Toruń zawiadamiam, że w postępowaniu ofertowym prowadzonym w ramach projektu „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na wynajem cyfrowego laboratorium obliczeniowego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

LOREMA sp. z o.o. z siedzibą Jana III Sobieskiego nr 11, lok. CD18, 40-082 Katowice

(nazwa i adres Wykonawcy)

 

Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w trakcie oceny złożonych ofert, spełniał warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.