W związku z realizacją projektu „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014‑2020,

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich
Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

zaprasza do składania ofert na realizację projektu.

Zapytanie
ofertowe
Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1
Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 2
Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 3
Porozumienie o zachowaniu poufności – Załącznik nr 4
Projekt umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5
deklaracja wekslowa
zwrot weksla

Informacja o wyniku postępowania ofertowego i wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając w imieniu Globedata sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konopnickiej 25/3, 87-100 Toruń zawiadamiam, że w postępowaniu ofertowym prowadzonym w ramach projektu „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z wykorzystaniem Internetu Rzeczy danych o dużym wolumenie Big Data oraz rozwiązań chmurowych i mobilnych.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na wynajem cyfrowego laboratorium obliczeniowego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

LOREMA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego nr 11, lok. CD18, 40-082 Katowice
(nazwa i adres Wykonawcy)

 

 

Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w trakcie oceny złożonych ofert, spełniał warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlegała odrzuceniu.

Napisz do nas!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wypełnij poniższy formularz. Odpiszemy jak najszybciej!

  OBSŁUGA KLIENTA

  Kuba Delikat

  tel. + 48 781 553 808

  biuro@globedata.pl

  ul. Olsztyńska 52
  87-100 Toruń

  GODZINY PRACY

  Poniedziałek-Piątek

  9:00 - 16:00